ئم هوده یه شونی فیربونی ئازادانه بو خلکانیکه له هه ر نه سل و ره گه زیک ،شونی ئالو گوری
فه رهنگ و کلتوره کانه. ئم هوده یه له ئوکتوبری سالی ٢٠١٥ دامه زراوه و ژنان و پیاوانی
خوبه خش هه لیده سورنن. هوده که هاوسی بنای کتیبخانه ی مه رکه زیه

هوده که شوینی هات و چوی ئم ده سته و گروپانه یه

داواکارانی پناهنده گی که ده یان هه وی ئالمانی فیر بن
یارمه تی ده رانی خو به خشی ئالمانی و ریکخراو و گروپه کانی یارمه تیده ری فیربو نی زبان

هوده که ئم که ره سانه ی تیدا یه

وای فای
کتیب و که ره سه ی فیر بونی زمانی ئالمانی
شونی تاکه کسی و به گروپ بو فیربون
کامپیوتر و سی دی و که ره سه ی تر

هوده که ئه م شتانه پیشکیش ده کا

پروگرامی به ردوامی به بی پاره بو فیربونی زمانی ئالمانی
دانی مشاوره و یارمه تی بو ئنجام دانی تکلیفی روژانه ی زمانه وانی وئالوگوری بیر و را
نیزیک بون له کتیبخانه ی ناوه ندی شار پیداویستیکانی تر بو فیر بون زمانه وانی دابین ده کات

ئادرس و کاتی کرانه وه

© Stadt Köln

Josef-Haubrich-Hof 1a
50676 Köln

دووشه مو تا هه ینی کاتژمیری ١٤تا١٨ و شه مو کاتژمیری١٠تا١٥

پرنامه و پروگرامی به رده وام

کوبوونه وه ی دوستان
فیربونی ئالمانی له گه ل همده میک به یکه وه: وتوویژ، نوسین، ئاشنابون
دووشه مو کاتی ١٧ تا١٨
یارمه تی به نوسین بو مسایل روژانه و کار
بو نوسینی نامه و داواکاری شغل یارمه تیت پیویسته ده توانی بی بو ئیره
سیشه مو کاتی١٦تا١٨
دیالوگی ئالمانی
به یکه وه خویندنه وه، نوسین ، باس و وتوویژ
سیشه مو کاتی ١٨تا١٩،٣٠
باس و وتوویژی زمانی ئالمانی
دیداری به کومه ل و وتوویژ به ئالمانی
چوارشه مو کاتی ١٧تا١٨
زمانی ئالمانی بو کار و شوغله کانی په رستاری، پزشکی و ته بابت، -
تندروستی و سلامه تی
به یکه وه وتوویژ ، تمرین ، و ممارسه کردن له شوغله کانی یادکراوی
سه ره وه ) له ب ١ بو سه ر)
پنجشه مو کاتی ١٨ / ١٧
باس و وتوویژی زمانی ئالمانی
دیداری به کومه ل و وتوویژ به ئالمانی
هه ینی کاتی ١٧ تا ١٨
یارمه تی خوبه خشانه ی ئالمانیکان
 ئالمانی فیربون ، وه لامی پرسیاره کان ، تیگه یشتن و فامی ژیانی روژانه
شه مو کاتی ١٢تا١٤

راپورت

پیوه ندی

Stadtbibliothek Köln
Koordination sprachraum

Sarah Dudek, Lektorat
Carolin Köhnen, Sachgebietsleitung 2. Etage

Telefon: 0221 / 221-23932

E-Mail an: sprachraum@stbib-koeln.de