په آلمان کى د ثبت ياراجستر حق

په آلمان کى هره اوسيدونکې أو هراوسيدونکئ دثبتيدلوـراجستريدلوـ مکلفيت لري؛

هر څوک چي يو اپأرتمان يأ کور رانيسي،بايد ددوواونيوپه لړکې هلته ثبت يأراجستر شي؛

اوهم که څوک نوي أپأرتمان يأکورته کډه ـ کوچ کوي بايدددوو اونيو په لړ کى بيأثبت يأبيأراجستر شي

 

دراجستريأثبت لپأره کومو سندونوته أړتيأکيږي

ملي پأسپورت، ژباړه شوي أويأپه نړيوالو ژبو خپأره شوي دمدني حالت سندونه

ـ دراتګ دتشخيص سند، چي دمهاجرينواوپناه غوښتونکودفدرالي أدارې BAMFله خواورکړل

شوى دى

ـ دمهاجرينواوپناه غوښتونکودفدرالى أدارې BAMF له خوا ورکړل شوى د پناه غوښتونکى دثبت يأراجسترتصديق؛

داقامت داجازې تصديق، چي دمهاجرينواوپناه غوښتونکولپاره دفدرالى ادارېBAMFله خواورکړل شوى؛

ـ دپناه غوښتونکى لپاره موقتى سند، چى دبهرني وګړودچارولپاره دمسوولي ښارى ـ ناحيوى ادارې له خواورکړل شوى؛

ـ بشپړـ خانه پري شو ىىـ او په خپل لاس لاسليک شوى دثبت ياراجسترتصديق؛

ـ داپارتمان ـ کوردکرايه ورکوونکي(مالک) تصديق

=دکرايه ورکوونکي(دکوردمالک)اوياداستوګنځي (هايم) تصديق

داپورته يادشوى تصديق کيداى شي چى دثبت ياراجسترپه فورمه کى هم داخل وي ، چى پکښې يوه نيټه(تاريخ) اودموقتي استوګنځي(هايم) دمسوول کارکوونکي لاسليک اوټأپه(مهر) لګول شوي وي.

ـ بى سرپرسته(يواځې) کوچنيانو ته ښايي چى داستوګنځي (هايم) تصديق ولري.

 

چيرې زه کولاى شم چى ثبت(راجستر)اويا بيا ثبت (بيا راجسترـ نوى راجستر) شم؟

د کولن په شار کى د مراجعينو 9 مرکزونه شتون لري، چى پکښى د ثبت(راجستر) اوبيا ثبت(بياراجسترـ نوي راجستر) چارې سرته رسيږي

په اصل کى بايددهغى ناحيى (منطقى) دمراجعينومرکزته مراجعه وشى، چيرى چى اپارتمان(کور) اوياموقتى استوګنځئ(هايم) موقعيت لري.

 

د مراجعينو دمرکزونو پته(نښه ـ آدرس):

د مشتريان مرکز په ښا ر کي
Laurenzplatz 1, 50667 Köln

Bezirksrathaus Rodenkirchen
د مشتريان مرکز
Hauptstraße 85, 50996 Köln

Bezirksrathaus Lindenthal
د مشتريان مرکز
Aachener Straße 220, 50931 Köln

Bezirksrathaus Ehrenfeld
د مشتريان مرکز
Venloer Straße 419-421, 50825 Köln

Bezirksrathaus Nippes
د مشتريان مرکز
Neusser Straße 450, 50733 Köln

Bezirksrathaus Chorweiler
د مشتريان مرکز
Athener Ring 5, 50765 Köln

Bezirksrathaus Porz
د مشتريان مرکز
Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln

Bezirkshaus Kalk
د مشتريان مرکز
Kalker Hauptstraße 247-273, 51103 Köln

Bezirksrathaus Mülheim
د مشتريان مرکز
Wiener Platz 2a, 51065 Köln

 

دمرجعينودمرکزونودکاروختونه:

دوشنبه او جمعه له   7:30تر 12:00بجو

سه شنبه له 9:30 تر 18:00بجو

پنجشنبه له 7:30 تر 16:00 بجو

چهارشنبه يواځې د تړون له مخى