قانون ثبت نام در آلمان

برای هرباشنده ی آلمان قانون ثبت نام اجباری وجود دارد. هر کس که یک خانه میگیرد باید در ظرف دو هفته خود را ثبت نماید و همچنان هر کسی که نقل مکان میکند باید آنرا نیز در ظرف دو هفته ثبت نماید

 

چه مدارک مورد نیاز است؟

 - پاسپورت ملی (ترجمه شده ویا بین المللی صادر شده باشد)اسناد وضعیت مدنی

 - سند ورود که توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی صادر شده است

 - گواهینامه به عنوان پناهجو که توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی صادر شده است

 - سند اجازه اقامت که توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی صادر شده است

 - صدور گواهینامه ی موقت برای پناهجویان, صادرشده توسط اداره مربوطه شهری برای خارجی ها

 - فورم ثبت نام که توسط خودتان امضا و تکمیل شده باشد

 - تایید نامه مسؤل مسکن
= تایید نامه نهاد مسکن و یا کرایه دهنده
این میتواند ضم فورم ثبت نام باشد که تاریخ و مهردر آن توسط کارمند مسؤل مکان اضطراری تهیه شده باشد.
کودکان مهاجر بدون همراه ضرورت به یک تایید نامه ی نهاد مسکونی دارند

 

در کجا میتوانم مکان و یا نقل مکان خود را ثبت نمایم؟

در شهر کولن 9 مرکز خدمات مراجعین برای ثبت مکان زیست و نقل مکان وجود دارد.

طبق معمول باید در مرکز خدمات مراجعین شهری رجوع نمایید, در جاییکه اماکن اضطراری موجود اند.

 

مراکز خدمات مراجعین:

Innenstadt مرکز خدمات مراجعین
Laurenzplatz 1, 50667 Köln

Rodenkirchen تعمیر شهرداری 
Hauptstraße 85, 50996 Köln : مرکز خدمات مراجعین

Lindenthal تعمیر شهرداری 
Aachener Straße 220, 50931 Köln : مرکز خدمات مراجعین

Ehrenfeld تعمیر شهرداری
Venloer Straße 419-421, 50825 Köln : مرکز خدمات مراجعین

Nippes تعمیر شهرداری 
Neusser Straße 450, 50733 Köln : مرکز خدمات مراجعین

Chorweiler تعمیر شهرداری
Athener Ring 5, 50765 Köln : مرکز خدمات مراجعین

Porz تعمیر شهرداری
Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln : مرکز خدمات مراجعین

Kalk تعمیر شهرداری 
Kalker Hauptstraße 247-273, 51103 Köln : مرکز خدمات مراجعین

Mülheim تعمیر شهرداری
Wiener Platz 2a, 51065 Köln : مرکز خدمات مراجعین

 

اوقات کاری خدمات مراجعین:

دوشنبه و جمعه از ساعت 7:30 – 12:00

سه شنبه از ساعت 09:30 – 18:00

پنچشنبه از ساعت 07:30 – 16:00

چهارشنیه تنها با توافق ملاقات